Σχετικά με το έργο

Υπόβαθρο:

Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των καταγγελλόμενων σεξουαλικών εγκλημάτων έχει αυξηθεί σημαντικά. Η επανένταξη και η διαχείριση των σεξουαλικών δραστών αποτελούν σημαντικές προκλήσεις στο πλαίσιο ενός περιβάλλοντος φυλάκισης. Είναι προφανής η ανάγκη να δοθεί έμφαση στις ανάγκες των σεξουαλικών δραστών, να δοθούν έξυπνες λύσεις και να ενισχυθεί η διαδικασία επανένταξης των ατόμων που διαπράττουν σεξουαλικά αδικήματα, καθώς και να ενισχυθεί η ικανότητα των επαγγελματιών που τους υποστηρίζουν. Ο γενικός στόχος του έργου Educate & sUpport είναι η ανάπτυξη μιας ολιστικής ψυχοεκπαιδευτικής αξιολόγησης των κρατουμένων- σεξουαλικών δραστών, καθώς και η ενίσχυση και ενδυνάμωση της ικανότητας των ειδικών που εργάζονται με τους σεξουαλικούς δράστες. Οι δραστηριότητες θα οδηγήσουν στη δημιουργία ενός συγκεκριμένου προγράμματος ψυχοεκπαιδευτικής παρέμβασης, για την κάλυψη των αναγκών των κρατουμένων – σεξουαλικών δραστών, με έμφαση σε μια ολιστική προσέγγιση παρέμβασης και επανένταξης. Μέσω του υλικού και των δραστηριοτήτων, το έργο θα στοχεύει στη μείωση της πιθανότητας υποτροπής και στην προώθηση της αποτελεσματικής επανένταξης στην κοινωνία. Οι κύριες ομάδες-στόχοι του έργου Educate & sUpport είναι: (1) Ειδικοί που εργάζονται με κρατούμενους-σεξουαλικούς δράστες (2) Άτομα, που έχουν καταδικαστεί για σεξουαλικά αδικήματα. Εκτιμάται ότι περίπου 300 επαγγελματίες και 100 σεξουαλικοί δράστες (μέσω της πιλοτικής εφαρμογής των προγραμμάτων παρέμβασης) θα εκπαιδευτούν και θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και εργαλεία για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους.
        
Στόχοι:
Οι πρωταρχικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής:
– Ανάπτυξη και ενίσχυση των δικτύων σε εθνικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
– Ανταλλαγή καλών πρακτικών
– Υποστήριξη και ενίσχυση της ικανότητας των εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών που εργάζονται με σεξουαλικούς παραβάτες
– Δημιουργία κοινών μεθοδολογιών για αποτελεσματική παρέμβαση
– Προώθηση της ανάπτυξης των κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων των σεξουαλικών δραστών
– Ενίσχυση της πρόσβασης, της συμμετοχής και της μάθησης των ομάδων-στόχων.

Το έργο θα ευαισθητοποιήσει σχετικά με τη σημασία της εισαγωγής ολιστικών προγραμμάτων ψυχοεκπαιδευτικής κατάρτισης και παρέμβασης όσον αφορά την επιτυχή υποστήριξη και διαχείριση των σεξουαλικών δραστών, προκειμένου να επανενταχθούν στην κοινωνία και να μειωθούν οι πιθανότητες υποτροπής.
Υλοποίηση: Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με την εφαρμογή των μέτρων για την καταπολέμηση των σεξουαλικών εγκλημάτων:
Η υλοποίηση του έργου χωρίζεται σε 5 φάσεις:
Φάση 1: Διαχείριση και συντονισμός
Φάση 2: Σχεδιασμός, ανάπτυξη & ανάπτυξη ικανοτήτων
Φάση 3: Πιλοτική δοκιμή και τελειοποίηση
Φάση 4: δραστηριότητες προώθησης, διάδοσης και εκμετάλλευσης
Φάση 5: Ποιοτικός έλεγχος, παρακολούθηση και αξιολόγηση

Ο γενικός συντονισμός του έργου θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Φυλακών της Κύπρου (δηλαδή τον Συντονιστή). Οι διαχειριστές κάθε συμμετέχουσας χώρας (project managers) θα είναι υπεύθυνοι για την παρακολούθηση των εθνικών τους δραστηριοτήτων και την αναφορά τους στο συντονιστή. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου, θα υπάρξει μία δραστηριότητα μάθησης, διδασκαλίας/κατάρτισης που θα απευθύνεται στους εμπειρογνώμονες που εργάζονται με κρατούμενους- σεξουαλικούς δράστες και στους εκπαιδευτές από τις χώρες-εταίρους του έργου Educate & sUpport. Οι συγκεκριμένες ομάδες-στόχοι θα πρέπει να εκπαιδευτούν επαρκώς και αποτελεσματικά και να εμπλακούν στη φιλοσοφία και τους στόχους του έργου, καθώς και να αποκτήσουν τεχνογνωσία σχετικά με τη χρήση και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. Επιπλέον, τέσσερις εκδηλώσεις διάχυσης (τρεις εθνικές εκδηλώσεις και ένα διεθνές τελικό συνέδριο) θα υλοποιηθούν προς το τέλος της υλοποίησης του έργου, προκειμένου να εφαρμοστεί η τελική έκδοση όλων των αποτελεσμάτων στις ομάδες-στόχους, τους ενδιαφερόμενους φορείς, τις αρχές και τους τελικούς χρήστες. Όλες οι δραστηριότητες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του έργου θα ενισχυθούν με τη χρήση διαφόρων εργαλείων και διαύλων διάδοσης, που θα εφαρμοστούν από όλους τους εταίρους του έργου. Η διάδοση θα μεγιστοποιήσει τις προσπάθειες προώθησης και αξιοποίησης, μέσω της χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιστοσελίδων, ψηφιακού υλικού, άρθρων και δελτίων τύπου. Τέλος, για την αξιολόγηση και την τελειοποίηση όλων των παραδοτέων/αποτελεσμάτων, οι εταίροι θα εφαρμόσουν εσωτερικές πρακτικές και πιλοτικές δραστηριότητες με τη συμμετοχή των ομάδων-στόχων και των ενδιαφερομένων μερών. Μέσω αυτών των δραστηριοτήτων, θα συγκεντρωθούν παρατηρήσεις, σχόλια και προτάσεις για τη βελτίωση και την τελειοποίηση του υλικού του έργου. Η σύμπραξη για το προτεινόμενο έργο αποτελείται από 5 οργανισμούς προερχόμενους από 4 χώρες της ΕΕ (Κύπρος, Ελλάδα, Ιταλία, Ρουμανία) που εκπροσωπούν σωφρονιστικά ιδρύματα και τμήματα, φορείς κατάρτισης & ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της εγκληματολογικής παρέμβασης, της πρόληψης της βίας, της διαμεσολάβησης, της ψυχολογίας, της παιδαγωγικής και της κοινωνικής βοήθειας. Όλοι οι εταίροι προσφέρουν ήδη κατάρτιση, εκπαίδευση, συμβουλευτική και καθοδήγηση στις κύριες ομάδες-στόχους του έργου.

Αποτελέσματα:

5 κύρια αποτελέσματα του έργου θα αναπτυχθούν:

– Αποτέλεσμα έργου 1 – Μοντέλο υλοποίησης εκπαίδευσης σε σεξουαλικούς δράστες (Educate & sUpport Model of working with inmates- sex offenders): θα παρέχει τη διδακτική μεθοδολογία του έργου και της ψυχοεκπαιδευτικής δράσης και θα αντικατοπτρίζει τις ανάγκες των ομάδων-στόχων του έργου.
– Αποτέλεσμα έργου 2- Educate & sUpport Εργαλείο ICT (εφαρμογές λογισμικού) για αξιολόγηση ικανοτήτων: θα αξιολογήσει τις ικανότητες και τις γνώσεις των εμπειρογνωμόνων σε συγκεκριμένους τομείς σχετικά με την υποστήριξη των σεξουαλικών δραστών.
– Αποτέλεσμα έργου 3- Μαθησιακές ενότητες για εμπειρογνώμονες: ανάπτυξη και βελτίωση των δεξιοτήτων και της ικανότητας των εμπειρογνωμόνων σε θέματα διευκόλυνσης και κατάρτισης για την καλύτερη υποστήριξη και βελτίωση της εμπλοκής και της διατήρησης των σεξουαλικών δραστών.
– Αποτέλεσμα έργου 4- Εργαλειοθήκη προγράμματος Educate & sUpport με προγράμματα παρέμβασης: με στόχο την επανένταξη και την ομαλή επανένταξη των σεξουαλικών δραστών.
– Αποτέλεσμα έργου 5- Educate & sUpport Exploitation Guide: υλικό καθοδήγησης για τον τρόπο χρήσης των αποτελεσμάτων και των εργαλείων του Educate & Support

Τα αποτελέσματα του έργου θα είναι διαθέσιμα στα αγγλικά, ελληνικά, ιταλικά και ρουμανικά. Θα αναπτυχθούν με τέτοιο τρόπο και μέθοδο ώστε να έχουν τη δυνατότητα να προσαρμοστούν κατάλληλα σε άλλες χώρες της ΕΕ στο μέλλον. Όλα τα επεξεργασμένα αποτελέσματα θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του έργου, ως υλικό ανοικτής πρόσβασης. Οι ενδιαφερόμενοι χρήστες θα μπορούν να έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά, χωρίς κανένα πρόσθετο οικονομικό κόστος. Το έργο Educate & sUpport αναμένεται να έχει σημαντικό και μετρήσιμο αντίκτυπο στους συμμετέχοντες στο έργο, στους συμμετέχοντες οργανισμούς, στις ομάδες-στόχους και στα ενδιαφερόμενα μέρη. Σε γενικές γραμμές, ο αναμενόμενος αντίκτυπος του έργου είναι: – η ενίσχυση της ικανότητας και του επιπέδου επαγγελματικής επάρκειας των εμπειρογνωμόνων για την αποτελεσματική διαχείριση και υποστήριξη των σεξουαλικών δραστών – η βοήθεια των σεξουαλικών δραστών να αποκτήσουν νέες κοινωνικές, συμπεριφορικές και συναισθηματικές δεξιότητες μέσω των εκπαιδευμένων εμπειρογνωμόνων – η παροχή πολύτιμων και καινοτόμων προσεγγίσεων για την επανένταξη των σεξουαλικών δραστών στην κοινωνία και την επίτευξη της επανένταξής τους – η προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και της κατάρτισης μεταξύ των Ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων – η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ όλων των χωρών εταίρων και των οργανισμών που συμμετέχουν στη σύμπραξη – η υποστήριξη της δυνατότητας ενσωμάτωσης των προϊόντων του έργου Educate & sUpport στην πρακτική των χωρών της ΕΕ, εκτός από τις χώρες των οργανισμών εταίρων. Τέλος, ορισμένα πιθανά μακροπρόθεσμα οφέλη του έργου είναι η γενική αύξηση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη δυναμική και τους κινδύνους των σεξουαλικών εγκλημάτων και τη σημασία των προγραμμάτων παρέμβασης για τους σεξουαλικούς παραβάτες (σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο ΕΕ) και ο θετικός αντίκτυπος στη βελτίωση των ποσοστών επανένταξης και επανένταξης των σεξουαλικών δραστών στις συμμετέχουσες χώρες που θα οδηγήσει σε μείωση του αριθμού των σεξουαλικών δραστών που υποτροπιάζουν. Οι πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη της ΕΕ και το λογότυπο θα είναι ορατά σε όλα τα αποτελέσματα του έργου και το διαφημιστικό υλικό που χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια και μετά την υλοποίηση του έργου.